Labská akademie veslování

Labe aréna Ústeckého kraje vytvořila ve druhé půlce roku 2016  Labskou akademii veslování (LAV). Projekt, který je zaměřen na práci s dětmi a mládeží od 5 do 18-ti let vznikl ve spolupráci se Saským veslařským svazem a oddílem veslování v Pirně. LAV se zaměřuje na rozvoj dovedností nejen dětí, ale zejména trenérů a pedagogických pracovníků, a to netradičním propojením 4 navzájem provázaných oblastí - jak je naznačeno na následujícím schéma:

                       lagraf.png

Nová sportovní metodika

Při práci na nové metodice bylo sportovní prostředí vnímáno jako neformální platforma pro (sebe)vzdělávání - u dětí i dospělých. Na projektové aktivity jsme se dívali ze 4 úhlů pohledu (viz. schéma výše), které jsme využili pro tvorbu nové unikátní metodiky pro práci s dětmi a mládeží. Nová metodika obsahovat také vedle výše popsané oblasti:

Neformální role sportu ve výchově dětí a mládeže

Čas strávený u sportovních aktivit vnímáme mimo jiné také jako prostor, kde chceme děti naučit něco nového. Příležitost něco děti naučit vidíme zejména ve 2 oblastech:

  • ve výuce cizího jazyka, kde lze využít techniky vytvoření bilingvního prostředí při trénincích a dalších aktivitách. Tento model přístupu k výuce jazyka se s úspěchem praktikuje na některých soukromých školách a ve školním roce 2015/2016 byl například vyzkoušen i při trénincích některých oddílů v TJ KVS Štětí;
  • v rozvoji osobnosti, kde tréninky poskytují vhodný prostor pro osvojení si základů sebereflexe, přebírání odpovědnosti, porozumění svým zdrojům a silným stránkám, vědomému učení se od druhých, zaujímání role, řešení složitých situací apod. Zde budou zapojeny prvky koučovacího přístupu a vědomého učení se od druhých. 

Všestranný pohybový rozvoj

Lze konstatovat, že ve sportu dnes v zásadě chybí základní všeobecná příprava zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základních pohybových dovedností. Trenéři se bohužel často zaměřují výhradně na výkon, děti často přetěžují a předčasně je specializují. V honbě za sportovním úspěchem někdy vylučují a odrazují od sportu méně nadané či jinak hendikepované děti (méně šikovné, děti s nadváhou, ze slabších sociálních poměrů apod.). To však není cesta, kterou  bychom se chtěli vydat. Jak při oddílových aktivitách, tak při práci na nové metodice klademe důraz na všestranný pohybový rozvoj a také na vhodnou formu - aby jednotlivé aktivity byly pro děti atraktivní a zábavné (a obstály tak v konkurenci s dnešními civilizačními vymoženostmi).

Veslování

V rámci projektu se rozvíjí zejména technika veslování (tj. jak správě / ne jak rychle se pohyb provádí) a učení specifických dovedností v závislosti na věku. Dále oblast dlouhodobého sledování sportovců a dlouhodobého vyhodnocování. To jsou oblasti, která jsou pojaty odlišně na obou stranách hranice (tj. v Čechách a v Německu). Je zde tedy velký prostor ke sdílení a vzájemnému obohacení.

Zdravotní pohled

S ohledem na poměrně časté rezervy ve zdravém vývoji dětí a mládeže (jako jsou ohnutá záda nebo nezpevněné vnitřní svalstvo) je čtvrtou klíčovou částí nové metodiky oblast zdravotní. Pro trenéry přináš seznámení se základy fyzioterapie a došlo k vypracování série kompenzačních cviků. Obojí je zároveň za pomoci fyzioterapeuta v praxi vyzkoušeno.

V rámci projektu LAV tak vznikla společná česko-německá metodika, která poskytuje odpovědi na uvedené aktuální otázky a stala se pro trenéry podkladem k jejich celoživotnímu vzdělávání. Významně zvýšuje kvalifikaci trenérů a zlepšuje kvalitu práce klubů s dětmi. Metodika je zpracována dvojjazyčně - tak, aby dlouhodobě sloužila jako podklad pro trenéry na obou stranách hranice. Její využitelnost dalece přesahuje veslařské prostředí.

 

Projekt "Labská akademie veslování" je realizován díky programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce". 

labská_akademie_veslování_i.jpg labská_akademie_veslování_ii.jpg labská_akademie_veslování_iii.jpg


Labe Arena Ústeckého kraje > O nás > Labská akademie veslování