Labská akademie veslování

Labe aréna Ústeckého kraje vytvořila ve druhé půlce roku 2016  Labskou akademii veslování (LAV). Projekt, který je zaměřen na práci s dětmi a mládeží od 5 do 18-ti let vznikl ve spolupráci se Saským veslařským svazem a oddílem veslování v Pirně. LAV se zaměřuje na rozvoj dovedností nejen dětí, ale zejména trenérů a pedagogických pracovníků, a to netradičním propojením 4 navzájem provázaných oblastí - jak je naznačeno na následujícím schéma:

                       lagraf.png

Nová sportovní metodika

Při práci na nové metodice bylo sportovní prostředí vnímáno jako neformální platforma pro (sebe)vzdělávání - u dětí i dospělých. Na projektové aktivity jsme se dívali ze 4 úhlů pohledu (viz. schéma výše), které jsme využili pro tvorbu nové unikátní metodiky pro práci s dětmi a mládeží. Nová metodika obsahovat také vedle výše popsané oblasti:

Neformální role sportu ve výchově dětí a mládeže

Čas strávený u sportovních aktivit vnímáme mimo jiné také jako prostor, kde chceme děti naučit něco nového. Příležitost něco děti naučit vidíme zejména ve 2 oblastech:

  • ve výuce cizího jazyka, kde lze využít techniky vytvoření bilingvního prostředí při trénincích a dalších aktivitách. Tento model přístupu k výuce jazyka se s úspěchem praktikuje na některých soukromých školách a ve školním roce 2015/2016 byl například vyzkoušen i při trénincích některých oddílů v TJ KVS Štětí;
  • v rozvoji osobnosti, kde tréninky poskytují vhodný prostor pro osvojení si základů sebereflexe, přebírání odpovědnosti, porozumění svým zdrojům a silným stránkám, vědomému učení se od druhých, zaujímání role, řešení složitých situací apod. Zde budou zapojeny prvky koučovacího přístupu a vědomého učení se od druhých. 

Všestranný pohybový rozvoj

Lze konstatovat, že ve sportu dnes v zásadě chybí základní všeobecná příprava zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základních pohybových dovedností. Trenéři se bohužel často zaměřují výhradně na výkon, děti často přetěžují a předčasně je specializují. V honbě za sportovním úspěchem někdy vylučují a odrazují od sportu méně nadané či jinak hendikepované děti (méně šikovné, děti s nadváhou, ze slabších sociálních poměrů apod.). To však není cesta, kterou  bychom se chtěli vydat. Jak při oddílových aktivitách, tak při práci na nové metodice klademe důraz na všestranný pohybový rozvoj a také na vhodnou formu - aby jednotlivé aktivity byly pro děti atraktivní a zábavné (a obstály tak v konkurenci s dnešními civilizačními vymoženostmi).

Veslování

V rámci projektu se rozvíjí zejména technika veslování (tj. jak správě / ne jak rychle se pohyb provádí) a učení specifických dovedností v závislosti na věku. Dále oblast dlouhodobého sledování sportovců a dlouhodobého vyhodnocování. To jsou oblasti, která jsou pojaty odlišně na obou stranách hranice (tj. v Čechách a v Německu). Je zde tedy velký prostor ke sdílení a vzájemnému obohacení.

Zdravotní pohled

S ohledem na poměrně časté rezervy ve zdravém vývoji dětí a mládeže (jako jsou ohnutá záda nebo nezpevněné vnitřní svalstvo) je čtvrtou klíčovou částí nové metodiky oblast zdravotní. Pro trenéry přináš seznámení se základy fyzioterapie a došlo k vypracování série kompenzačních cviků. Obojí je zároveň za pomoci fyzioterapeuta v praxi vyzkoušeno.

V rámci projektu LAV tak vznikla společná česko-německá metodika, která poskytuje odpovědi na uvedené aktuální otázky a stala se pro trenéry podkladem k jejich celoživotnímu vzdělávání. Významně zvýšuje kvalifikaci trenérů a zlepšuje kvalitu práce klubů s dětmi. Metodika je zpracována dvojjazyčně - tak, aby dlouhodobě sloužila jako podklad pro trenéry na obou stranách hranice. Její využitelnost dalece přesahuje veslařské prostředí.

Více informací najdete na: www.rowingacademy.eu

 

Projekt "Labská akademie veslování" je realizován díky programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce". 

labská_akademie_veslování_i.jpg labská_akademie_veslování_ii.jpg labská_akademie_veslování_iii.jpg


Labe Arena Ústeckého kraje > O nás > Labská akademie veslování